Idrotten och överenskommelsen!

-Varför?  -Till vad?   – För vem?

Skåneidrotten_140809_0056

Skåneidrotten bjuder in Kristianstads idrottsföreningar till ett möte där betydelsen av den nya överenskommelsen tydliggörs. Idrottsföreningars möjlighet till samverkan och påverkan kommer att diskuteras. Hur samverkar idrottsföreningar idag sinsemellan och med andra? Hur kommer arbetet med överenskommelsen att utvecklas framöver?

Medverkar gör representanter för:

  • Kultur och fritidsförvaltningen
  • Arbetsgruppen för den lokala överenskommelsen i Kristianstad
  • Skåneidrotten

När och var?

På Yllan, Väverigatan 2,  måndagen den 16 maj kl 18-20.30

Kvällsmacka serveras.

Anmälan och frågor till Jeanette Skog,  jeanette.skog@skaneidrotten.se, 010-456 57 27

 

Foto:Andreas Winblad, Skåneidrotten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firade milstolpe för överenskommelsen

DSC_0325 (1)

– Det är roligt att beslutet är taget men det är nu som resan börjar på riktigt, sade Heléne Fritzon, ansvarigt kommunalråd, på det startmöte för den lokala överenskommelsen som hölls i rådhuset 18 mars.

Det var ett femtontal personer som mötte upp i rådhuset för att fira att kommunfullmäktige 15 mars tagit beslut om en lokal överenskommelse i Kristianstad kommun. Förutom Heléne Fritzon fanns andra kommunrepresentanter och personer från ett tiotal föreningar/organisationer på plats.

På mötet tackades för det arbete som gjorts av båda “sidor” för att möjliggöra beslutet och det gick det gick inte att ta miste på glädjen som hos alla involverade.

– Jag är är jätteglad att det nu finns ett politiskt beslut. Jag ser det som en bekräftelse på hur viktigt föreningslivet i kommunen är, sade Daniél Tejera, verksamhetsansvarig Furuboda som varit en av de drivande i arbetet.

DSC_0342

– Vi kommunen ser hur väl detta passar in i vår vision, förklarade Heléne Fritzon som också konstaterade att detta bara är början på resan. Mycket återstår innan vi kan se resultat av beslutet.

Vad händer nu?

När nu det formella beslutet är taget behöver överenskommelsen spridas och förankras både i kommunens olika förvaltningar och bland föreningar i Kristianstad.

En styrgrupp ska bildas med jämbördig representation från kommunen och föreningar (5+5). Styrgruppens uppdrag är att besluta om en tidsatt handlingsplan,
kommunicera, implementera och förankra överenskommelsen samt
ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av överenskommelsen.

Inom kort kommer föreningar kunna nominera representanter i styrgruppen.

Viktigt framtidsbeslut i kommunfullmäktige idag.

Idag den 15 mars fattar kommunfullmäktige beslut om en överenskommelse mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad.

Läs förslaget till överenskommelsen här: Överenskommelsen Kristianstad 2016

Såhär skriver arbetsgruppen för överenskommelsen i ett debattinlägg i Kristianstadsbladet:

Överenskommelse skapar möjlighet att bättre möta samhällsutmaningar.

Kristianstad har ett starkt föreningsliv med hundratals föreningar. Varje dag samlas människor för att utöva idrott, lära sig nya språk, ta hand om kulturbyggnader och dela gemenskap i religiösa samfund. Det finns föreningar som helt och hållet bygger på ideella krafter, och andra som skapar arbetstillfällen inom välfärd, folkbildning och idrott.

Föreningslivet, eller den idéburna sektorn, är inte bara till nytta för sig själv. Den senaste tidens mottagning av människor på flykt från krigsområden visar på den idéburna sektorns nyckelroll i samhället, där både etablerade organisationer och nya nätverk samlar upp medborgares engagemang. Många experter och politiker är ense om att de samhällsutmaningar vi har framför oss inte ensidigt kan lösas av den offentliga sektorn. Det kommer krävas ett utvecklat samarbete mellan alla sektorer, inte minst mellan den offentliga och den idéburna sektorn.

Dan Ericsson, regeringens utredare för Utredningen för ett stärkt civilsamhälle, lämnade sitt betänkande för bara några veckor sedan: Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13). Dan Ericsson lyfter fram flera konkreta åtgärder för att lokalt föreningsliv ska kunna stärkas och bidra mer till lokal utveckling. Förstärkt samverkan med kommunal förvaltning är centralt liksom möjligheten att kunna åta sig uppdrag genom upphandlingar och idéburna offentliga partnerskap, en ny form av avtal mellan offentliga och idéburna aktörer.

Idag den 15 mars behandlar kommunfullmäktige i Kristianstad ett förslag till ”Överenskommelse mellan Kristianstad kommun och den idéburna sektorn i kommunen”. Liknande överenskommelser finns såväl nationellt som regionalt och kommunalt i olika delar av landet.

Arbetet med den lokala överenskommelsen startade redan 2012 på initiativ från några lokala föreningar. Inspirationen kom från den regionala överenskommelsen som funnits sedan 2010. Under processen har ett 30-tal föreningar bidragit på olika sätt. Tillsammans med företrädare för kommunledningen har vi formulerat ett ramverk för samverkan på strategisk nivå där alla föreningar inbjuds och samtliga kommunens förvaltningar förväntas delta.

Vi tror att överenskommelsen i Kristianstad kommer att bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart Kristianstad där samspelet mellan den idéburna sektorn och kommunen stärks. Vi ska, som jämbördiga parter, ta oss an utvecklingsområden i vår kommun. Om information och förankring varit vägen fram till idag gäller framöver dialog, samverkan och medskapande. Detta är arbetssätt som vi nu behöver träna oss på att utveckla. Tillsammans.

Arbetsgruppen för lokal överenskommelse i Kristianstad

Daniél Tejera, Furuboda

Stefan Hjelm, Sensus

Nikolas Larsson, IFK Kristianstad

Anna Ferrington, Sensus

 

 

Fullmäktige fattar beslut om överenskommelse

Efter flera års arbete har vi nu nått en viktigt milstolpe: Kommunfullmäktige fattar beslut om en lokal överenskommelse mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad.Beslutet tas vid sammanträdet på tisdagen den 15 mars, ärende 12.
Startmöte fredag 18 mars
Representanter för idéburna organisationer i Kristianstad inbjuds att träffa ansvarigt kommunalråd Heléne Fritzon samt den arbetsgrupp som jobbar med framtagandet av överenskommelsetexten. Mötet sker på Rådhuset fredagen den 17 mars kl 16. Vi tänker oss ett informellt möte där vi ”firar” överenskommelsen och talar om hur vi tänker oss det fortsatta arbetet. Det kommer också att ges möjlighet för organisationer att ansluta sig till överenskommelsen vid detta möte.
Anmäl er medverkan genom att skicka ett mail till c4overens@gmail senats 15 mars.

Region Skåne utlyser medel för samverkan

Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne. Årets ansökan lägger särskilt stor vikt vid samverkan mellan idéburen och offentlig verksamhet.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är i samspelet mellan den offentliga och den idéburna sektorns olika roller och funktioner som mervärde uppstår. Samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor går under namnet Överenskommelsen Skåne och är unik i sitt slag och den första i Sverige.

För att stimulera utvecklad lokal samverkan med idéburen sektor riktas medel till insatser som sker i samverkan mellan idéburna organisationer och kommun

Under 2016 kan samverkansmedel sökas för satsningar inom följande områden:

  • En mer jämlik hälsa
  • En bra start i livet för barn och unga

Läs mer och ladda ner ansökningshandlingar här

Dialogmöte för bättre flyktingmottagning

Händelseutvecklingen med flyktingströmmarna under hösten och vintern har varit omvälvande och väckt ett enormt engagemang hos många idéburna och offentliga aktörer. Med anledning av detta bjöd Region Skåne och Nätverket idéburen sektor Skåne in till dialog för att tala om de regionala och lokala behov som finns och hur vi tillsammans ska kunna möte de utmaningar vi ser både på kort och lång sikt. Mötet hölls i Sensus-salen i Malmö den 3 februari.

Frågor som var på agendan var bland annat: Vilka exempel har vi på fungerande samverkan mellan olika aktörer? Vilket stöd finns och vad saknas? Vilka nya samverkansmöjligheter ser vi?

Ett 70-tal representanter från offentlig och idéburen sektor deltog i givande samtal som kommer att leda fram till nya samarbeten på kort och lång sikt.

Ännu ett exempel på vad en överenskommelse för med sig: Forum för samtal mellan olika samhällssektorer.

Se en kort film från mötet här:

 

Vad ska en överenskommelse vara bra för?

Kanske undrar du vad en överenskommelse mellan idéburna organisationer och offentlig sektor kan ha för konkret nytta. Begrepp som samverkan och dialog kan vara lite luddiga och du vill ju ha något konkret, något att ta på. Här kommer ett exempel på ett resultat inom ramen för den skånska regionala överenskommelsen som funnits sedan 2010.

Inom Region Skåne har man i sin upphandlingspolicy bestämt att man genom nya upphandlingsstrategier vill stärka den idéburna sektorn i Skåne.

I en av upphandlingarna under 2015, ”Konferenstjänster i Region Skåne”, öppnades det upp för den idéburna sektorns möjlighet att bli en underleverantör till konferensbyrån med det vinnande anbudet. I avtalet står det nu att leverantören måste samarbeta med den idéburna sektorn. Resultatet är ett utvecklat samarbete mellan ett antal ideella organisationer,  Region Skåne och leverantören. Detta är unikt i Sverige och bidrar till att idéburna organisationer får intäkter och kan utveckla sina verksamheter samt en större mångfald av konferensplatser för Region Skåne.

Upphandlingen har blivit mycket uppmärksammad och är nominerad till 2015 års bästa offentliga upphandling av tidningen Offentliga Affärer. Läs mer om nomineringen här.

Så, nu har du fått ett konkret exempel på nyttan med överenskommelser mellan idéburen och offentlig sektor. Om du fortsätter följa vår webbplats så kommer du få mer nyttig kunskap.

Vi hörs!